Všeobecné obchodné podmienky REDIMO.SK

 

Čl. I

Úvod

Všeobecné obchodné podmienky REDIMO.SK (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti užívateľov internetových stránok pri využívaní služieb prevádzkovateľa stránok, pridávaní, zverejňovaní a vyhľadávaní ponúk tovaru, služieb a iného majetku fyzických a právnických osôb na internetových stránkach prevádzkovateľa. VOP upravujú proces a podmienky inzercie, využívanie spoplatnených služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa, reklamačné podmienky/reklamačný poriadok a právo na odstúpenie od zmluvy. VOP platia pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vo vlastnom mene využívajú služby prevádzkovateľa, alebo sprostredkovávajú služby prevádzkovateľa pre tretiu fyzickú alebo právnickú osobu. Vzťahy medzi užívateľom a prevádzkovateľom môžu byť upravené rozdielne od VOP osobitnými zmluvami uzatvorenými medzi užívateľom a prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ môže dopĺňať a meniť VOP aj bez upovedomenia používateľov.

 

Čl. II.

Definície

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom sa rozumie fyzická osoba Milan Pleško, Bzince pod Javorinou 15, 916 11 Bzince pod Javorinou, IČO: 41385977. Prevádzkovateľa môže užívateľ kontaktovať na tel. č. +421 948 900 909 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese redimo@redimo.sk.

Užívateľ - užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi internetové stránky prevádzkovateľa, pridá ponuku na internetové stránky prevádzkovateľa, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva internetové stránky prevádzkovateľa.

Užívateľ - inzerent môže byť:

 • Súkromný - fyzická osoba inzerujúca svoj tovar, služby alebo iný majetok.
 • Firemný - fyzická alebo právnická osoba inzerujúca svoj tovar, služby alebo iný majetok.

Užívateľ - kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva stránky prevádzkovateľa na prehliadanie inzerátov za účelom kúpy tovarov, služieb alebo iného majetku inzerentov a využíva s tým súvisiace služby prevádzkovateľa.

Služby prevádzkovateľa - prevádzkovateľ poskytuje užívateľom inzertné služby na internetových stránkach REDIMO.SK na základe ktorých dochádza ku sprostredkovaniu ponuky a dopytu tovarov, služieb alebo iného majetku medzi užívateľmi. Medzi služby prevádzkovateľa patria aj doplnkové a spoplatnené služby.

Inzerát - je informácia zverejnená užívateľom na internetových stránkach prevádzkovateľa, ktorá sa týka ponúkaného tovaru, služby alebo iného majetku.  

Internetové stránky prevádzkovateľa - sú internetové stránky, ktoré prevádzkuje prevádzkovateľ a ním poverené osoby v rámci domény REDIMO.SK.

Príslušný orgán kontroly je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín (ďalej len „SOI“).

 

Čl. III.

Všeobecné ustanovenia

Užívateľ prehlasuje že nemá na základe veku, zákonov Slovenskej republiky alebo iných právnych predpisov žiadne obmedzenia vo využívaní služieb prevádzkovateľa. Údaje ktoré poskytol v registračnom formuláre a v spojení s využívaním služieb prevádzkovateľa sú pravdivé, presné, platné a kompletné. Užívateľ je povinný ním poskytnuté údaje bude udržiavať aktuálne. Užívateľ berie na vedomie, že v rámci využívania služieb prevádzkovateľa môžu byt ním vložené texty jedine v slovenskom jazyku. V prípade zistenia, že poskytnuté údaje nie sú pravdivé, kompletné, aktuálne alebo texty vložené užívateľom nie sú v slovenskom jazyku, prevádzkovateľ môže zrušiť účet užívateľa a to aj v prípade že využíva akékoľvek spoplatnené služby prevádzkovateľa.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s používaním bezpečnostných prvkov v poskytovaných službách prevádzkovateľa, v materiáloch a softvére na internetových stránkach prevádzkovateľa, ktoré chránia digitálne materiály.

Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s kontrolou obsahu inzercie prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ môže prezerať, odmietnuť alebo odstrániť obsah, ktorý porušuje VOP. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že musí znášať riziko spojené s využívaním obsahu inzerátu, s jeho dôveryhodnosťou.

V prípade ak ktorýkoľvek užívateľ porušuje VOP, dobré mravy alebo zákony a iné právne predpisy, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť alebo zablokovať prístup užívateľovi na internetové stránky prevádzkovateľa a to aj v prípade že využíva akékoľvek spoplatnené služby prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytuje základné služby spojené s pridávaním, prehliadaním a úpravou inzerátov bezplatne. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo obmedziť základné služby a čiastočne alebo úplne ich spoplatniť bez nároku užívateľov na akúkoľvek odmenu.

Prevádzkovateľ štandardne poskytuje svoje služby nepretržite, s výnimkou plánovaných a neplánovaných odstávok internetových stránok prevádzkovateľa, ako aj porúch na internetových stránkach prevádzkovateľa. Neplánovanú odstávku internetových stránok môže prevádzkovateľ vykonať kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upovedomenia užívateľov.

Užívateľ odovzdaním prevádzkovateľovi svojich názorov, pripomienok, popisov a podobne v písomnej alebo akejkoľvek inej forme, fotografií, kresieb a iných grafických materiálov, ako aj akýchkoľvek audio a video materiálov prostredníctvom pošty, elektronicky (e-mailom, zverejnením na internetových stránkach prevádzkovateľa, prostredníctvom cloudových služieb a podobne), či iným spôsobom (ďalej len „odovzdané materiály“), poskytuje prevádzkovateľovi aj nižšie špecifikované práva k odovzdaným materiálom, a to aj v prípade ak sú odovzdané materiály dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ môže bez časového obmedzenia odovzdané materiály používať, publikovať, reprodukovať, prenášať alebo odovzdávať ich, distribuovať, upravovať, kopírovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, verejne šíriť, sublicencovať a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane práva k vykonávaniu predchádzajúcich práv užívateľom udelených prevádzkovateľovi k odovzdaným materiálom. Užívateľovi odovzdaním materiálov a práv k odovzdaným materiálom prevádzkovateľovi a akýmkoľvek použitím odovzdaných materiálov prevádzkovateľom nevzniká užívateľovi nárok na odplatu. Prevádzkovateľ môže odovzdané materiály použiť alebo odstrániť podľa svojho uváženia.

Užívateľ udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na zasielanie e-mailov, ktoré môžu mať aj informačný a reklamný charakter, do e-mailovej schránky uvedenej pri registrácii alebo iným spôsobom poskytnutej prevádzkovateľovi v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa (kontaktný formulár, formulár pridania inzerátu, e-mailová komunikácia a podobne). Takáto komunikácia zo strany prevádzkovateľa nie je považovaná za nevyžiadanú poštu (spam). Odvolanie súhlasu so zasielaním informačných a reklamných e-mailov môže užívateľ oznámiť prevádzkovateľovi na e-mailovej adrese infostop@redimo.sk.

Internetová stránka prevádzkovateľa, jej obsah, poskytované služby a potrebný softvér používaný v spojitosti s ich správnou funkčnosťou obsahujú informácie chránené zákonom o duševnom vlastníctve a inými právnymi predpismi. Zverejňovanie, distribúcia alebo šírenie akýchkoľvek materiálov získaných na internetových stránkach prevádzkovateľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Užívateľ môže využívať služby prevádzkovateľa len po súhlase s VOP. Užívateľ používaním internetových stránok prevádzkovateľa vyslovuje súhlas s VOP.

 

Čl. IV.

Užívateľský účet a jeho zrušenie

Neregistrovaný užívateľ - má pri využívaní služieb prevádzkovateľa v potvrdzujúcom e-maile zaslaný kontrolný odkaz a heslo umožňujúce zvýrazniť, meniť, dopĺňať alebo zmazať zadaný inzerát.

Zaregistrovaný užívateľ - má pri využívaní služieb prevádzkovateľa po potvrdení kontrolného odkazu k užívateľskému účtu vytvorený užívateľský účet umožňujúci plnohodnotne využívať všetky služby prevádzkovateľa.

Do užívateľského účtu sa môže užívateľ dostať prostredníctvom vyplnenia ním zadanej e-mailovej adresy a hesla do príslušných polí v časti účet a po následnom prihlásení sa.

V rámci užívateľského účtu má užívateľ prístup ku všetkým službám prevádzkovateľa, ako je napríklad história ponúk, hodnotenia, recenzie, zvýraznenie užívateľa a pod..

Užívateľ je zodpovedný za informácie o svojom užívateľskom účte a všetky v ňom vykonávané aktivity. Užívateľ je povinný okamžite upozorniť prevádzkovateľa na nepovolené používanie užívateľského účtu, hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním VOP.

Prevádzkovateľ môže aj bez predošlého upozornenia okamžite obmedziť, zablokovať, prípadne zmazať administračné rozhranie alebo užívateľský účet napríklad z dôvodu nedodržania alebo porušenia VOP, požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní alebo od iných štátnych výkonných orgánov, požiadavky užívateľa, prerušenie alebo modifikácia materiálov služby alebo jej časti, technické problémy, dlhotrvajúce obdobia neaktívnosti, účasť na podvodných alebo protizákonných aktivitách.

K pozastaveniu, zablokovaniu alebo zmazaniu užívateľského účtu užívateľom alebo prevádzkovateľom môže dôjsť aj v prípade ak užívateľ využíval spoplatnené služby prevádzkovateľa, ním objednané služby boli v tom čase aktívne alebo nevyčerpal všetky kredity.

 

Čl. V.

Pridávanie Inzerátov

Užívateľ môže na internerových stránkach prevádzkovateľa inzerovať jedine konkrétne tovary, služby alebo iný majetok. Každý ponúkaný tovar, služba alebo iný majetok musí byť presne špecifikovaný (druh, farba, veľkosť, typ a podobne, podľa povahy ponúkaného tovaru, služby alebo iného majetku).

Užívateľ nesmie vo svojich inzerátoch ponúkať svoju osobu, tovar, služby alebo iný majetok všeobecne. Tiež nie je dovolené ani opakované inzerovanie rovnakého tovaru, služby alebo iného majetku.

Užívateľ môže pridávať inzeráty len vo svojom mene a nesmie vzbudzovať dojem že ponúkaný tovar, službu alebo iný majetok ponúka tretia osoba.

Užívateľ môže pridávať inzeráty len do príslušných kategórií. Textový obsah inzerátov spolu s prílohami sa musí výlučne vzťahovať k ponúkanému tovaru, službe alebo inému majetku.

Užívateľ môže pridávať len také inzeráty ktorých text spolu s prílohami je jeho vlastníctvom a môže s ním disponovať, alebo vlastníctvom tretej osoby pokiaľ má právo použité materiály bez akýchkoľvek obmedzení používať a sublicencovať. Ak bolo porušené autorské právo alebo iné právo tretej osoby v dôsledku pridania inzerátu užívateľom, za vzniknuté porušenie je zodpovedný výlučne príslušný užívateľ. V prípade vzniku takejto situácie môže poškodená osoba informovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť zverejňovanie podozrivého obsahu bez ďalšieho skúmania, len na základe vlastného uváženia.

Užívateľ udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na použitie inzerátov pridaných na stránky prevádzkovateľa spolu prílohami aj na iných stránkach a serveroch v úplnom alebo upravenom znení a vzhľade. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takto použité inzeráty upraviť podla svojho uváženia.

V prípade inzerovania zamestnania, brigád a podobne, musí ponuka obsahovať obchodné meno alebo meno a priezvisko zamestnávateľa, minimálne požiadavky na uchádzača a druh práce. Užívateľ nesmie vo svojich inzerátoch ponúkať akúkoľvek prácu mimo územia Slovenskej republiky, prácu všeobecne (napr.: zarobte milión za 5 minút a pod.) a nesmie žiadať od záujemcov poplatok vopred.

V prípade ak ktorýkoľvek inzerát porušuje VOP, dobré mravy alebo zákony a iné právne predpisy, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť zverejňovanie alebo vymazať predmetný inzerát a to aj v prípade ak bol zvýhodnený.

Užívateľ nesmie pridávať inzeráty ktoré otvorene alebo skryto propagujú, ponúkajú, prípadne obsahujú:

 • násilie a otvorene alebo skryte podnecovať nenávisť z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery alebo náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine a pod., vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské správanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
 • akékoľvek produkty, ktorých reklama je zakázaná alebo akokoľvek obmedzená zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom,
 • kópie, napodobeniny, falzifikáty, kopírovanie CD, DVD a pod., eKnihy, pôžičky, úvery a hypotéky,
 • erotický obsah, livechat, prácu spoločníčky a pod., detskú pornografiu,
 • politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov,
 • multilevel marketing, provízne systémy, emailing a pod.,
 • ako kontaktné tel. číslo obsahovať číslo so zvýšenou tarifou,
 • slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecnými zásadami slušnosti a etiky,
 • ohrozovať fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
 • uvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe,
 • súbory s akýmkoľvek škodlivým softvérom, poškodené dáta a pod.,
 • odkaz alebo adresu webovej stránky,
 • nadmerné množstvo opakujúcich sa znakov alebo sérií znakov ktoré nesúvisia s opisom alebo zobrazením ponúkaného tovaru, služieb alebo iného majetku,
 • orámovania obrázkov alebo iné nevhodné úpravy obrázkov.

Užívateľ môže inzerovať iba tovar, služby a iný majetok, ktorých predaj a poskytovanie je v Slovenskej republike dovolené,ich nadobudnutie bolo v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a ku ktorým má vysporiadané všetky práva, vrátane práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva - autorské práva, priemyselné práva a pod..

Platnosť užívateľovho inzerátu je pre zaregistrovaných užívateľov pri splnení podmienky aktívneho využívania internetových stránok prevádzkovateľa neobmedzená. Za aktívne využívanie je považované aspoň jedno prihlásenie užívateľa do svojho účtu na internetových stránkach prevádzkovateľa v priebehu troch mesiacov. Po uplynutí troch mesiacov od posledného prihlásenia je zobrazovanie inzerátov užívateľa pozastavené. Zobrazovanie inzerátov môže užívateľ znovu aktivovať do dvanástich mesiacov od posledného prihlásenia kliknutím na pole „Znovu aktivovať inzerát“, ktoré sa nachádza na stránke „Moje ponuky“ pri každom inzeráte jednotlivo. Pokiaľ je účet užívateľa neaktívny viac ako dvanásť mesiacov budú pozastavené inzeráty automaticky vymazané bez možnosti znovuaktivovania.

Platnosť užívateľovho inzerátu je pre neregistrovaných užívateľov tri mesiace, bez možnosti predĺženia jeho platnosti.

Užívateľ sa zaväzuje sa, že ním pridávané inzeráty na internetových stránkach prevádzkovateľa budú v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Zaregistrovaný užívateľ - pridáva, upravuje a maže inzeráty po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému internetovej stránky prevádzkovateľa prostredníctvom na to určeného účtu na internetových stránkach prevádzkovateľa.

Zaregistrovaný užívateľ môže pridávať inzeráty na internetové stránky prevádzkovateľa dvomi spôsobmi:

 • jednotlivo - prostredníctvom kliknutia na pole „Pridať ponuku“ ktoré sa nachádza v hornej časti internetovej stránky na pravej strane. Následne je užívateľ presmerovaný na formulár pridania nového inzerátu. Po vyplnení jednotlivých polí a pridaní príloh odošle užívateľ inzerát na spracovanie prostredníctvom kliknutia pole „Pridať ponuku”, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára. Na spracovanie môže užívateľ odoslať len inzerát ktorý má vyplnené všetky povinné polia označené „*“ (hviezdičkou).
 • hromadne - na stránke „Moje ponuky“ vyberie možnosť „Pridať hromadne“. Následne je užívateľ presmerovaný na formulár výberu produktov z kategórií produktov. Po vybratí produktov, vyplnení povinných polí a potvrdení svojej voľby sú do inzerátov zadané všeobecné texty popisujúce určitú kategóriu produktov. Hromadné pridávanie je umožnené len pre tovary, služby a iný majetok, ktorý sa nachádza v systéme a v minulosti bol zaradený do stromu kategórií prevádzkovateľom alebo iným užívateľom.

Užívateľ v oboch prípadoch pridania inzerátu, ak je prihlásený do svojho účtu na internetových stránkach prevádzkovateľa, môže svoje inzeráty zvýrazniť, meniť, dopĺňať alebo zmazať na stránke „Moje ponuky“ v časti účet.

Neregistrovaný užívateľ - môže pridať inzerát na internetové stránky prostredníctvom kliknutia na pole „Pridať ponuku“ ktoré sa nachádza v hornej časti internetovej stránky na pravej strane. Následne je užívateľ presmerovaný na formulár pridania nového inzerátu. Po vyplnení jednotlivých polí a pridaní príloh odošle užívateľ inzerát na spracovanie prostredníctvom kliknutia pole „Pridať ponuku”, ktoré sa nachádza v dolnej časti formulára. Na spracovanie môže užívateľ odoslať len inzerát ktorý má vyplnené všetky povinné polia označené „*“ (hviezdičkou). Následne je užívateľovi odoslaný e-mail, ktorý obsahuje kontrolný odkaz. Po otvorení stránky kontrolného odkazu je po najbližšom spracovávaní inzerát zverejnený. E-mail zaslaný užívateľovi obsahuje okrem kontrolného odkazu aj heslo umožňujúce zvýrazniť, meniť, dopĺňať alebo zmazať zadaný inzerát.

Administráciu inzerátu môže užívateľ realizovať prostredníctvom vyplnenia ním zadanej e-mailovej adresy a prevádzkovateľom zaslaného hesla do príslušných polí po kliknutí na pole „Úprava inzerátu“, ktoré je zobrazované pri každom inzeráte.

Neregistrovaný užívateľ nemá prístup ku všetkým službám prevádzkovateľa, ako je napríklad história ponúk, hodnotenia, recenzie, zvýraznenie užívateľa a pod..

Užívateľ je zodpovedný za informácie o svojom inzeráte a všetky v rámci neho vykonávané aktivity. Užívateľ je povinný okamžite upozorniť prevádzkovateľa na nepovolené zmeny v inzeráte, zneužitie jeho hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním VOP.

V prípade zmazania, zablokovania alebo pozastavenia inzerátu zadaného užívateľom, užívateľ k nemu stratí prístup. To aj v prípade ak využíval spoplatnené služby prevádzkovateľa, ním objednané služby boli v tom čase aktívne alebo nevyčerpal všetky zakúpené kredity.

 

Čl. VI.

Zodpovednosť za škodu

Užívateľ berie na vedomie že prevádzkovateľom poskytované služby využíva výhradne na vlastné riziko a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za konanie užívateľov, ako aj za spôsob akým užívatelia využívajú služby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s používaním služieb prevádzkovateľa na internetových stránkach prevádzkovateľa, ako aj za škody spôsobené jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, či z iných dôvodov.

Prevádzkovateľ nezaručuje úplnú bezporuchovosť svojich internetových stránok a ich nepretržitú funkčnosť. Zároveň má právo odstaviť internetové stránky aj bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté užívateľom alebo iným osobám z dôvodu nemožnosti využívania služieb prevádzkovateľa, ako aj v priamej alebo nepriamej súvislosti s nemožnosťou využívania služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené zverejnením inzerátu, ako aj samotným tovarom, službou alebo iným majetkom ponúkaným v inzeráte. Za obsah inzerátov vrátane textov, grafických príloh, audio a video príloh nesie zodpovednosť užívateľ. Taktiež zodpovednosť za kvalitu, použiteľnosť, pôvod, dodanie, prevzatie, zaplatenie a pod. inzerovaných tovarov, služieb alebo iného majetku nesú užívatelia. Prevádzkovateľ poskytuje len služby užívateľom spojené so sprostredkovaním kontaktu medzi jednotlivými užívateľmi. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za tovar, služby alebo iný majetok.

Prevádzkovateľom poskytované služby môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky alebo zdroje tretích osôb a prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za ich obsah. Prevádzkovateľ nie je právne zodpovedný za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú používaním alebo spoliehaním sa na obsah dostupný na takejto stránke alebo zdroji.

 

Čl. VII.

Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie na služby prevádzkovateľa sa riadia týmto reklamačným poriadkom.

Užívateľ si u prevádzkovateľa môže uplatniť zodpovednosť za vady len v rámci spoplatnených služieb poskytovaných prevádzkovateľom a zároveň len za čas ich poskytovania. Po ukončení poskytovania spoplatnenej služby si užívateľ už nemôže uplatniť reklamáciu.

Reklamovať nie je možné služby prevádzkovateľa, ktoré užívateľ získal ako dar, odmenu alebo akýmkoľvek iným spôsobom bezplatne, aj keď sú zaradené medzi spoplatnené služby.

Prevádzkovateľ príjme reklamácie ktoré mu budú doručené:

 • písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,
 • na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,

V reklamácii musí byť presne špecifikovaná služba ktorej sa reklamácia týka a presný popis reklamovanej vady. Taktiež z nej musí byť jednoznačné kto reklamuje (meno, priezvisko, úplná adresa), ktorého užívateľského účtu sa reklamácia týka a čoho sa užívateľ domáha. K reklamácii je potrebné priložiť kópiu potvrdenia o úhrade reklamovanej služby.

Nárok na uplatnenie reklamácie u prevádzkovateľa zaniká ak užívateľ:

 • nepreukáže zakúpenie reklamovanej služby,
 • si reklamáciu neuplatní včas, t.j. pred ukončením poskytovania spoplatnenej služby,
 • má v súlade s VOP prevádzkovateľa, zákonmi Slovenskej republiky alebo inými právnymi predpismi, pozastavenú, zablokovanú alebo zmazanú reklamovanú službu,
 • používal služby prevádzkovateľa v rozpore s VOP prevádzkovateľa, v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo inými právnymi predpismi,
 • reklamuje vadu zapríčinenú zásahom vyššej moci.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za vady spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol svojim konaním odvrátiť alebo ovplyvniť, hlavne:

 • technickým vybavením užívateľa, jeho nesprávnym využívaním, nevhodnosťou alebo poruchou,
 • nesprávnym konaním užívateľa pri využívaní služby vrátane zásahu a poškodenia technického riešenia služby prevádzkovateľa,
 • nedostupnosťou pripojenia k internetu ktoré zaisťuje poskytovateľ internetového pripojenia pre prevádzkovateľa a užívateľov,
 • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní služieb prevádzkovateľovi a užívateľom, ktoré zabezpečuje tretia osoba pre správnu funkčnosť internetových stránok prevádzkovateľa a služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ preverí každú reklamáciu a ak je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky k odstráneniu vzniknutej vady.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť užívateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie. V prípade ak reklamáciu posúdi ako relevantnú, informuje užívateľa o zisteniach a krokoch smerujúcich k odstráneniu vady bez zbytočného odkladu a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

V prípade odstrániteľnej vady bude reklamácia riadne vybavená tak, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu odstráni vadu alebo dodá novú službu. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu a vadu ktorá bráni riadnemu využívaniu služby, užívateľovi je poskytnutá nová adekvátna služba.

Ak užívateľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že pri vybavení reklamácie boli porušené jeho práva, má právo požiadať prevádzkovateľa o nápravu.

Ak prevádzkovateľ na žiadosť používateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a užívateľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 uvádzaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má užívateľ. Okrem ARS má používateľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na webovom sídle EÚ Riešenie sporov online.

 

Čl. VIII.

Odstúpenie od zmluvy


Užívateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí spoplatnenej služby prevádzkovateľa 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, t.j. dňa prijatia úhrady za službu a jej aktivácie.

Užívateľ môže žiadosť o odstúpenie od zmluvy doručiť :

 • písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,
 • na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,

V žiadosti o odstúpenie od zmluvy musí byť presne špecifikovaná služba ktorej sa žiadosť týka, taktiež z nej musí byť jednoznačné kto žiada (meno, priezvisko, úplná adresa), ktorého užívateľského účtu sa žiadosť týka a čoho sa užívateľ domáha. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu potvrdenia o úhrade spoplatnenej služby, ktorej sa odstúpenie od zmluvy týka.

Prevádzkovateľ do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti užívateľovi pomernú časť sumy za dobu od doručenia žiadosti prevádzkovateľovi do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok vo výške 50 % z tejto pomernej časti sumy na bankový účet užívateľa uvedený v žiadosti o odstúpenie.

Užívateľom objednané spoplatnené služby je možné stornovať aj bez stornopoplatku pred ich uhradením.

Užívateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy, ak bola služba poskytnutá v úplnom rozsahu pred doručením žiadosti o odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľovi.

Žiadosť o odstúpenie od zmluvy a vrátenie pomernej časti sumy za dobu zostávajúcu do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok nie je možné podať za služby prevádzkovateľa, ktoré užívateľ získal ako dar, odmenu alebo akýmkoľvek iným spôsobom bezplatne, aj keď sú zaradené medzi spoplatnené služby.

Nárok na vrátenie pomernej časti sumy za dobu zostávajúcu do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok zaniká ak užívateľ:

 • nepreukáže zakúpenie spoplatnenej služby,
 • si žiadosť neuplatní včas, t.j. pred ukončením poskytovania spoplatnenej služby alebo pred uplynutím 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy,
 • má v súlade s VOP prevádzkovateľa, zákonmi Slovenskej republiky alebo inými právnymi predpismi, pozastavenú, zablokovanú alebo zmazanú službu o ktorej náhradu sa domáha,
 • používal služby prevádzkovateľa v rozpore s VOP prevádzkovateľa, v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky alebo inými právnymi predpismi,
 • počas poskytovania služby došlo k zásahu vyššej moci.

Užívateľ pozastavením, zrušením alebo skončením využívania spoplatnených služieb prevádzkovateľa akýmkoľvek iným spôsobom, neovplyvní plynutie služieb, lehôt a podmienok odstúpenia od zmluvy. Užívateľ v tomto prípade nemá právo na vrátenie sumy zaplatenej za služby prevádzkovateľa a ani kreditov za služby prevádzkovateľa. Taktiež zrušením užívateľského konta nemá užívateľ právo na vrátenie sumy za kredity a iné ním využívané spoplatnené služby prevádzkovateľa.

 

Čl. IX.

Ochrana osobných údajov

Užívateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie za účelom využívania služieb prevádzkovateľa.

Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s poskytnutím osobných údajov v potrebnom rozsahu za účelom spracovania účtovníctva, fakturácie, všetkých služieb prevádzkovateľa, vrátane doplnkových služieb, spoplatnených služieb a podobne, tretej osobe,  s ktorou v týchto prípadoch spolupracuje a ktorá prevádzkovateľovi zabezpečuje služby súvisiace so správnou prevádzkou internetových stránok a služieb.

Súhlas užívateľa podľa odseku 1 a 2 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas užívateľ neodvolá. Súhlas možno odvolať:

 • písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,
 • na e-mailovú adresu uvedenú v Čl. II. týchto VOP v ods. „Prevádzkovateľ“,

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané údaje o používateľoch využije a uchová v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Toto neplatí v prípade, ak si informácie uvedené v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa zozbierajú automatizované vyhľadávače.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov užívateľov zverejnených v rámci poskytovania služieb prevádzkovateľa tretími osobami a ak sa ich zmocní tretia osoba nelegálnym spôsobom.

 

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

VOP prevádzkovateľa sú pre užívateľa záväzné. Užívateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň využívaním internetových stránok prevádzkovateľa a služieb prevádzkovateľa vyjadruje súhlas s týmito VOP. V prípade nesúhlasu užívateľa s VOP prevádzkovateľa, užívateľ nie je oprávnený na využívanie internetových stránok prevádzkovateľa a služieb prevádzkovateľa.

V prípade záujmu užívateľa o prijímanie informácií o produktoch a novinkách od Prevádzkovateľa, užívateľ môže označiť pri registrácii alebo aktivácii iných služieb prevádzkovateľa Súhlas so zasielaním reklamných informácií. Týmto súhlasom užívateľ zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v celom rozsahu na marketingové účely. Súhlas udeľuje užívateľ na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu prevádzkovateľa alebo poštou.

Prevádzkovateľ si vyhradil právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP prevádzkovateľa je splnená umiestnením nových VOP na internetových stránkach prevádzkovateľa. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zmeny VOP je  platná a účinná vždy posledná verzia VOP s ktorou sa môže kedykoľvek oboznámiť na internetových stránkach prevádzkovateľa. Užívateľ svojim pokračovaním v používaní služieb prevádzkovateľa po vykonaní zmien vo VOP a ich zverejnení vyjadruje súhlas s novou verziou bez výhrad.

Vzťahy prevádzkovateľa a užívateľa, týkajúce sa účtu užívateľa na internetových stránkach prevádzkovateľa, využívania všeobecných a nespoplatnených služieb prevádzkovateľa, sú riadené aktuálne platnými VOP. Vzťahy prevádzkovateľa a užívateľa, týkajúce sa služieb prevádzkovateľa s potrebou aktivácie (zadanie inzerátu, zvýhodnenie, zvýraznenie a podobne), sú riadené VOP platnými a účinnými v deň aktivácie služieb prevádzkovateľa.

Vzťahy medzi súkromným užívateľom a prevádzkovateľom, ktoré neupravujú tieto VOP, sú riadené príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Vzťahy medzi firemným užívateľom a prevádzkovateľom, ktoré neupravujú tieto VOP, sú riadené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

VOP prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uverejnenia.